Materská škola - Kohútik

Materská škola
Šmidkeho 12
Trenčín
911 08
032/65 245 11

ms.smidkeho@trencin.sk

Naši sponzori:

www.magnety.sk

Materská škola - Kohútik


Naša materská škola sa nachádza na sídlisku Juh v Trenčíne a medzi obyvateľmi sídliska je známejšia ako „Kohútikova.“ Poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov ako aj pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Naša MŠ má šesť tried, nachádza sa v troch rovnocenných pavilónoch. V troch pavilónoch „A, B a C“ sa nachádzajú triedy spolu so šatňami. Kuchyňa, práčovňa, jedáleň a riaditeľňa sa nachádzajú v pavilóne „D“.
 

Čo ponúkame:

  • pekne, vkusne a esteticky zariadený interiér MŠ - denne pestrú činnosť v súlade so školským vzdelávacím programom
  • pravidelný pobyt vonku
  • individuálnu prácu s deťmi
  • prácu spočítačom, nové a moderné didaktické pomôcky a hračky
  • rôzne slávnosti, akcie, aktivity pre deti aj rodičov
  • Profesionálny prístup pedagógov
  • Úzku spoluprácu s rodinou
  • Zážitkové učenie
  • Spoluprácu so základnou školou, s miestnou knižnicou
  • Podmienky pre všestranný harmonický rozvoj detí

Novinky

Zápis do MŠ Šmidkeho 12, Trenčín na školský rok 2015/2016 sa bude konať v dňoch 24.02. a 25.02. 2015 od 10,30 hod. do 16,00 hod. v Materskej škole - v riaditeľni, Šmidkeho 12...
Pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do materskej školy postupuje riaditeľ MŠ podľa Vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. 1. Zápis do...
Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., sa uskutoční...
Správa o výchove a vzdelávaní za rok 2014/2015
Správa o výchove a vzdelávaní, o jej výsledkoch a podmienkach v preprimárnom vzdelávaní v školskom roku 2013/2014 Správa je vypracovaná v zmysle: 1. Vyhlášky Ministerstva...
Nový školský poriadok 2014/2015
Školský poriadok 2014 2015.rtf (351,5 kB) (kliknite na odkaz)
Oznam pre rodičov
Odhlasovanie stravy:  Deň vopred v šatni na nástenke V daný deň od 7,00 do 8,00 hod. telefonicky na tel. č.:032 / 65 245 11 Ak dieťa ochorie a rodič nestihne svoje dieťa odhlásiť, môže...
Proces nástupu dieťaťa do materskej školy predstavuje na pohľad jednoduchú etapu ľudského života. Keď sa v nej však ocitnete so svojím dieťaťom vy a každé ráno vám ho musí učiteľka v absolútnom...
Vážení rodičia, aj v tomto roku môžete venovať 2 % zo zaplatenej dane pre občianske združenie pri Materskej škole Šmidkeho 12. Všetky prostriedky použijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej...
1 | 2 >>